GUSTAV I (1521-1560).

ERIK XIV (1560-1568).

JOHAN III (1568-1592).

SIGISMUND (1592-1599).

KARL, HERTIG AV SÖDERMANLAND (1560-1604).

KARL IX (1604-1611).

GUSTAV II ADOLF (1611-1632).