SEDLAR / STOCKHOLMS BANCO.

SEDLAR / SVERIGES RIKES STÄNDERS BANK.

SEDLAR / SVERIGES RIKSBANK.