MAGNUS ERIKSSON (1319-1363)

ALBREKT AV MECKLENBURG (1364-1389)

GOTLAND

GUSTAV I (1523-1560)

ERIK XIV (1560-1568)

JOHAN III (1568-1592)

SIGISMUND (1592-1599)

KARL IX (1604-1611)

GUSTAV II ADOLF (1611-1632)

KRISTINA (1632-1654)

KARL X GUSTAV (1654-1660)