GUSTAV I (1523-1560)

MEDELTIDEN

ERIK XIV (1560-1568)

SIGISMUND (1592-1599)

GUSTAV II ADOLF (1611-1632)

JOHAN III (1568-1592)

KRISTINA (1632-1654)

KARL XI (1660-1697)

KARL X GUSTAV (1654-1660)