MEDELTID

ERIK XIV (1560-1568)

JOHAN III (1568-1592)

GUSTAV I (1523-1560)

SIGISMUND (1592-1599)

KARL IX (1604-1611)

GUSTAV II ADOLF (1611-1632)