JOHAN III (1568-1592)

GUSTAV I (1523-1560)

SIGISMUND (1592-1599)

KARL IX (1604-1611)

MEDELTID

KRISTINA (1632-1654)

GUSTAV II ADOLF (1611-1632)

KARL X GUSTAV (1654-1660)

KARL XI (1660-1697)

KARL XII (1697-1718)